potokradnicapriehrada

Legislatíva  

srzradaLevoca erb

Nové Stanovy SRZ (2018)

Nový zákon o rybárstve (216/2018)

Nová vyhláška k zákonu o rybárstve (381/2018)

Organizačný poriadok SRZ

Volebný poriadok SRZ

Návrh kandidáta do výboru

Prihláška za člena SRZ - dospelý

Prihláška za člena SRZ - dieťa do 18 rokov

Žiadosť o prerušenie členstva

Pomôcka MŽP k privlastňovaniu rýb.pdf

- prihlášku je potrebné podať vždy do 31.1. (vhodiť do našej schránky)