potokradnicapriehrada

Krúžok mladých rybárov

     Cieľom krúžku mladých rybárov bude podporovať a rozvíjať záujem detí a mládeže o športový rybolov. Usmerňovať ich a pestovať v nich kladný vzťah k prírode, životnému prostrediu a vychovávať ich k aktívnej ochrane prírody. Pomáhať im vniknúť do podstaty zákonitosti prírody, spoznávať možnosti zásahov človeka do prírodných procesov a hodnotiť ich z pohľadu pozitívnych i negatívnych dôsledkov, a tak ich učiť vnímať človeka ako súčasť prírodného celku.

 

Krúžok bude pracovať od prijatia nových členov mimo lovnej sezóny každý týždeň a v lovnej sezóne každý druhý týždeň. V období letných prázdnin sa budú mladí rybári stretávať viac cez víkend a bude organizovaná celodenná výučba ochrany prírody, správania sa pri vodných tokoch a spoznávania rybárskych revírov.

V čase zimného obdobia sa bude mládež  viac venovať morfológii a anatómii rýb, životnému prostrediu rýb, základnému deleniu vôd a pod.

V čase výučby pri vodných nádržiach a tokoch sa budú mladí členovia oboznamovať s technikou lovu, rybárskym náčiním a riadnemu vedeniu evidencie dochádzky k vode, správaniu sa v čase lovu a pod.

Mladí členovia rybárskeho zväzu sa budú stretávať v rybárskom dome na Sédrii. Pri výučbe rybárov  budú pomáhať aj naši mladí členovia.

Časovo-tématický plán sa bude riadiť presne podľa metodického listu pre vedúcich záujmových útvarov mladých rybárov vydaných slovenským rybárskym zväzom.

 

Vedúci krúžku: Mgr. Branislav Klein, MPH  tel.  0905 467999

 

srzradaLevoca erb