Udalosti v roku 2014:

 

 

*      V roku 2014 praje výbor MO SRZ Levoča svojim členom veľa zdravia a bohaté úlovky. Vzhľadom na nízky počet odovzdaných povolení chceme upozorniť na povinnosť odovzdať do 15.1.2014 vyplnenú povolenku za rok 2013 (vyhláška §14, ods.16). V opačnom prípade riskujete pokutu 10,-€ (schválená na VČS v roku 2013).

 

 

*      Výbor MO SRZ Levoča pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu (VČS), ktorá sa uskutoční 1.3.2014 (sobota) o 8:30 hod. v kinosále kina ÚSMEV v Levoči.

 

Program VČS:

 

1. Otvorenie

2. Voľba komisií (mandátovej, návrhovej, volebnej)

3. Správa o činnosti výboru MO SRZ

4. Správa hlavného hospodára

5. Správa o hospodárení organizácie za rok 2013 a návrh rozpočtu na rok 2014

6. Správa kontrolnej komisie

7. Plán hlavných úloh na rok 2014

8. Správa mandátovej komisie

9. Voľba členov výboru MO a KK SRZ pre volebné obdobie 2014 – 2018

10. Voľba dvoch delegátov na XI. Snem SRZ a jedného náhradníka pre prípad neúčasti delegáta v zmysle Volebného poriadku SRZ

11. Návrh na uznesenie

12. Záver

 

*      Pozor! Na základe uznesenia VČS z 1.3.2014 bude od roku 2015 zvýšený poplatok za neodpracovanú brigádu na 5€ za 1hod., t.j. 50€/10hod.

 

*      Dňa 31.3.2014 (pondelok) vysadené 500 kg pstruha dúhového Pd2 a 100 kg sivoňa Si2-3 do revíru č. 4-3550 VN Levočská Dolina (foto na facebooku).

 

*      Dňa 10.4.2014 (štvrtok) vysadené 0,5 kg úhorieho monté do revíru č. 4-3560 VN Levočské Lúky ako dotácia Rady SRZ (foto na facebooku).

 

*      Dňa 30.4.2014 (nedeľa) vysadené 600 kg kapra K3 do revíru č. 4-3560 VN Levočské Lúky.

 

*      Pre zvýšenie informovanosti členskej základne a promptné riešenie problémov bola naša organizácia zaregistrovaná aj na sociálnej sieti facebook. Prosíme členov, ktorí sú na uvedenej sieti, aby si našu MO SRZ pridali medzi priateľov.

 

*      Dňa 22.5.2014 (štvrtok) vysadené 300 kg pstruha dúhového Pd2 (priemerná váha ryby 0,7 kg) do revíru č. 4-3550 VN Levočská Dolina (video na facebooku).

 

*      Dňa 13.10.2014 (pondelok) vysadené 1200 kg kapra K3 a 400kg kapra K2 do revíru č. 4-3560 VN Levočské Lúky. Na nádrži platí „Zákaz lovu kapra“ od 13.10. do 26.10.2014 !!! Lov kapra povolený od 27.10.2014 (pondelok). Ďakujem, že rešpektujete toto ustanovenie.

 

*      Dňa 27.11.2014 splnila MO SRZ Levoča podmienky pre registráciu určených právnických osôb na prijímanie 2% podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2014.

 

*      V sobotu 29.11.2014 sa konal XI. Snem SRZ v Starom Smokovci. Delegáti snemu za

prezidenta zväzu na najbližšie  4 roky zvolili RSDr. Rudolfa Boroša z Veľkého Krtíša a za tajomníka Ing. Ľuboša Javora zo Serede. Náš Prešovský kraj budú v Rade SRZ Žilina zastupovať: Ivan Orovčík, Ján Polák, Ján Kozub a Marián Godiška.