Udalosti v roku 2013:

 

 

* Pripomíname, že záujemcovia o členstvo v našej organizácii majú možnosť si stiahnuť prihlášku v časti legislatíva. Treba ju vyplniť, podpísať, obojstranne vytlačiť, a do 30.1.2013 vhodiť do schránky v budove Sédrie. U maloletých záujemcov do 15 rokov veku je potrebné, aby zákonný zástupca vyplnil a podpísal aj čestné prehlásenie. Školenie nových členov sa uskutoční v dňoch 9.2.2013 (sobota) a 16.2.2013 (sobota) o 9:00 hod. (zároveň aj preskúšanie) v rybárskom dome (Sédria) na 2.poschodí vľavo. Treba prísť včas, dvere sa zamykajú!  Školenie budeme organizovať iba v prípade, že bude 5 záujemcov a viac (rozhodnutie výboru). Všetci záujemcovia budú písomne upovedomení.

 

* Výbor, vzhľadom na rastúci záujem mladých rybárov, na svojom stretnutí 10.1.2013 rozhodol o založení krúžku mladých rybárov v Levoči. Stretnutia budú v rybárskom dome na Sédrii a vedúcim krúžku bude Mgr. Branislav Klein. Chod krúžku bude zabezpečený príjmami z 2%(3%) z dane, preto Vás opätovne prosíme o poukázanie tejto čiastky v prospech MO SRZ Levoča. Ďakujeme.

 

* Výbor MO SRZ Levoča pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa

bude konať v MESTSKOM KINE dňa 2.3.2013 (sobota) o 8:30 hod.
PROGRAM:

1. Otvorenie

2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie

3. Správa o činnosti výboru MO SRZ Levoča

4. Správa hl. hospodára

5. Správa o finančnom hospodárení za rok 2012 a návrh rozpočtu na rok 2013

6. Správa disciplinárnej komisie

7. Správa kontrolnej komisie

8. Plán hlavných úloh na rok 2013

9. Prestávka

10.Diskusia

11.Správa mandátovej komisie

12.Návrh na uznesenie.

13.Záver.

* Dňa 14.4.2013 (nedeľa) vysadené 500 kg pstruha dúhového Pd2 do revíru č. 4-3550 VN Levočská Dolina.

 

* Dňa 14.4.2013 (nedeľa) vysadené 200 kg kapra K3 a 200 kg K2 do revíru č. 4-3560 VN Levočské Lúky.

 

* !!! ZÁKAZ LOVU NA VN LEVOČSKÁ DOLINA do 21.4.2013 !!! -  vzhľadom na nerozmrznutie hladiny VN Levočská Dolina a vzhľadom na vysadenie rýb 2 dni pred začiatkom pstruhovej sezóny, výbor rozhodol o všeobecnom zákaze lovu rýb na tomto revíri do uvedeného termínu. LOV POVOLENÝ OD PONDELKA 22.4.2013!!!

 

 

 

 

 

 

* Dňa 25.5.2013 sa členovia výboru MO SRZ Levoča v zložení: predseda, hl. hospodár
a tajomník, zúčastnili pretekov funkcionárov prešovského kraja na
VN Vengliská pri Starej Ľubovni, kde v silnej konkurencii obsadili pekné 2. miesto. Lovilo sa na plavák, feeder alebo na ťažko.

 

 

 

 

 

 

 

 

* Dňa 6.8.2013 (utorok) vysadené 100 kg pstruha dúhového Pd2 a 100kg sivoňa Si2-3 do revíru č. 4-3550 VN Levočská Dolina.

 

* Koncom augusta a začiatkom septembra 2013 bol zaznamenaný pokles hladiny vody na VN Klčov. Vzhľadom na extrémne suchý júl a vzhľadom na to, že z nádrže odoberá vodu ovocinárska firma v Klčove bol pokles hladiny o zhruba 2m považovaný za normálny. Keď však pokles hladiny pokračoval, museli sme situáciu hlásiť na SVP Košice, ktorý uzavrel všetky výpuste na nádrži (naša MO nemôže regulovať hladinu nádrže). Ani pri najnižšej havarijnej hladine však neboli ohrozené vodné organizmy a ryby, pretože v nádrži ešte stále zostávalo 4,5m vody (najväčšia hĺbka nádrže je  12,5m). Vzhľadom na to, že teleso hrádze nebolo porušené, bude SVP v jarných mesiacoch pátrať po príčinách poklesu hladiny. V súčasnosti už hladina v nádrži stúpla o cca 2m a stúpa naďalej (t.j. bude aj zarybnená).

 

* Po viacerých rokovaniach so zastupiteľmi mesta, SÚZ, vodohospodármi a na odporúčanie krajského ichtyológa Ing.Géciho sme dňa 4.10.2013 vysadili 100kg amura bieleho A2 na VN Levočská Dolina (dotácia mesta Levoča!!!). Táto bylinožravá ryba uvedenej vekovej kategórie by mala pomôcť v nádrži eliminovať rast vodných rastlín. Vzhľadom na obmedzené finančné možnosti mesta sa toto opatrenie prijalo ako najlacnejšia a najefektívnejšia možnosť riešenia zrastania nádrže.

 

* Dňa 25.10.2013 (piatok) vysadené 1200 kg kapra K3 do revíru č. 4-3560 VN Levočské Lúky. Na nádrži platí „Zákaz lovu kapra“ od 25.10. do 8.11.2013!!! Lov kapra povolený od 9.11.2013 (sobota). Ďakujem, že rešpektujete toto ustanovenie.

 

* Dňa 10.11.2013 (nedeľa) vysadené 300 kg kapra K3 do revíru č. 4-3470 VN Klčov.

 

* Dňa 04.12.2013 splnila MO SRZ Levoča podmienky pre registráciu určených právnických osôb na prijímanie 2% podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2013.