Udalosti v roku 2012:

 

 

*      Školenie nových členov sa uskutočnilo v dňoch 11.2.2012 (sobota) a 18.2.2012 (sobota) o 9:00 hod. (zároveň aj preskúšanie) v rybárskom dome (Sédria) na 2.poschodí vľavo.

 

*      Vážení občania Slovenskej republiky,

Slovenský rybársky zväz sa na Vás obracia so žiadosťou o podporu petície adresovanej ministrovi životného prostredia Slovenskej republiky, ktorý je kompetentný vykonať opatrenia smerujúce k okamžitému zastaveniu chaotickej výstavby malých vodných elektrární a prehodnotiť Koncepciu využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030, ktorá bola schválená Uznesením Vlády Slovenskej republiky pod číslom 178 z 9. marca 2011. Tento dokument je v rozpore s Rámcovou smernicou o vode a Smernicou Rady 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín. Smernice vstupom do Európskej únie prijala aj Slovenská republika a zaviazala sa ich dodržiavaním. Koncepcia využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030 nerešpektuje stanoviská odborných organizácii Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky a Slovenského rybárskeho zväzu, pričom obidve organizácie sa aktívne s plnou vážnosťou a zodpovednosťou podieľali na príprave tohto dokumentu.

Prosíme Vás preto o podporu tejto petície uvedením osobných údajov a podpisom. Petičné hárky budú k dispozícii pri predaji povolení.

 

*      S hlbokým zármutkom oznamujeme našim členom, že dňa 27.02.2012 po ťažkej chorobe dotĺklo srdce nášho kamaráta, dlhoročného rybára, člena výboru a rybárskej stráže Martina Škuleca (68). Venujte mu, prosím, tichú spomienku. Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 1.3.2012 o 13:00 hod. na mestskom cintoríne v Levoči.

                                                                                                 Budeš nám chýbať Martin

*      Výbor MO SRZ Levoča pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať v Mestskom divadle v Levoči dňa 3.3.2012 (sobota) o 8:30 hod.

 

*      Mrzí ma, že musím na inak apolitickej stránke nášho združenia reagovať na slová kandidáta na primátora Levoče pána Gerberyho z jeho verejného statusu na stránke facebook, ale myslím, že táto veta by mohla zaujímať viacerých našich členov, citujem: „Priehrada je ďalším nevyužitým artiklom. Chcem priehradu vyčistiť presne od týchto žiab, rýb a podobne. Vodná nádrž má slúžiť čo najväčšiemu počtu ľudí nie niekoľkým rybárom. ...“  Porozmýšľajme nad týmito slovami do volebnej soboty 31.03.2012. Neviem čo iné patrí do vody ak nie ryby a žaby, zrejme mal pán na mysli nejaké gumové kačičky alebo nafukovacie rybičky.

 

*      Upozorňujeme na povinnosť zaplatiť si členský príspevok do 31.03.2012 (Stanovy SRZ, §6). V opačnom prípade prestávate byť členom SRZ a pre obnovenie členstva bude potrebné zaplatiť zápisné. Posledný predaj je naplánovaný na 30.3.2012 (piatok) od 17:00 do 20:00 hod.

 

*      Dňa 3.4.2012 vysadené 500 kg pstruha dúhového Pd2 a 100 kg sivoňa Si2 do revíru č. 4-3550 VN Levočská Dolina.

 

*      Dňa 10.5.2012 (štvrtok) vysadené 400 kg kapra K3 - lovný do revíru č. 4-3560 VN Levočské Lúky. Ryby boli poskytnuté ako dotácia z Rady SRZ.

 

*      Dňa 26.6.2012 (utorok) vysadené 200 kg pstruha Pd2 - lovný do revíru č. 4-3550 VN Levočská Dolina. Priemerná hmotnosť ryby 0,80 kg. Ďakujeme sponzorovi.

 

*      V septembri 2012 vysadené 5000ks pstruha potočného Pp1 do revíru č. 4-3550 VN Levočská Dolina a potokov.

 

*      Dňa 6.10.2012 (sobota) vysadené 800 kg kapra K3 a 200 kg K2 do revíru č. 4-3560 VN Levočské Lúky, ďalej 200kg K3 do revíru č. 4-3470 VN Klčov. Na oboch nádržiach je „Zákaz lovu kapra“ od 6.10. do 27.10.2012!!! Lov kapra povolený od 28.10.2012 (nedeľa). Ďakujem, že rešpektujete toto ustanovenie. Dňa 8.10.2012 (pondelok) vysadené 100 kg lieňa L2-3 do revíru č. 4-3560 VN Levočské Lúky (veľkosť rybky cca 10 - 15cm).

 

*      Dňa 04.12.2012 splnila MO SRZ Levoča podmienky pre registráciu určených právnických osôb na prijímanie 2% podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2012.