Udalosti v roku 2011:

 

 

*      Pripomíname, že záujemcovia o členstvo v našej organizácii majú možnosť si stiahnuť prihlášku v časti legislatíva. Treba ju obojstranne vytlačiť, vyplniť, podpísať a do 30.1.2011 vhodiť do schránky v budove Sédrie. U maloletých záujemcov do 15 rokov veku je potrebné, aby zákonný zástupca vyplnil a podpísal aj čestné prehlásenie. Školenie nových členov sa uskutoční v dňoch 12.2.2011 (sobota) a 19.2.2011 (sobota) o 9:00 hod. (zároveň aj preskúšanie) v rybárskom dome (Sédria) na 2.poschodí vľavo. Treba prísť včas, dvere sa zamykajú!

 

*      Výbor MO SRZ Levoča pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu (VČS), ktorá sa uskutoční 5.3.2011 (sobota) o 8:30 hod. v kinosále kina ÚSMEV v Levoči. Pozn.: na základe uznesenia VČS zo dňa 6.3.2010 sa v budúcnosti VČS bude vždy konať prvú marcovú sobotu o 8:30. O presnom mieste konania sa členovia dozvedia z vývesnej tabule v meste, z  webovej stránky MO SRZ Levoča, resp. cez TV Levoča.

Týmto sa člen MO SRZ Levoča vyrozumieva a nebude do budúcna vyrozumievaný osobitnou pozvánkou. Účasť na VČS je povinná (Stanovy SRZ §6, ods.2., písm.b).

 

*      Dňa 6.4.2011 vysadené 500 kg Pd2 - lovný do revíru č. 4-3550 VN Levočská Dolina. Pstruhová sezóna začína 16.4. v sobotu o 6:00 hod. Petrov zdar.

 

*      Oznamujeme všetkým členom MO SRZ Levoča, že dňa 14. 05. 2011 / sobota / sa uskutočnia kaprové rybárske preteky v love rýb udicou na VN Levočské Lúky. Viac nájdete v časti Preteky

 

*      Dňa 1.6.2011 (streda) vysadené 400 kg K3 - lovný do revíru č. 4-3560 VN Levočské Lúky.

 

*      Dňa 6.6.2011 vysadené 300 kg Pd2 - lovný do revíru č. 4-3550 VN Levočská Dolina.

 

*      V stredu 8.6.2011 podvečer bol jeden náš člen prichytený príslušníkom PZ pri nedovolenom spôsobe lovu na VN Klčov, za čo mu bolo odobraté povolenie na rybolov a následne bude riešený disciplinárnou komisiou MO SRZ Levoča. Upozorňujeme členov, že lov na rybku a prívlač na kaprových vodách je dovolený až od 16.6!

 

*      Dňa 19.7.2011 (utorok) vysadené 100 kg Pd2 - lovný do revíru č. 4-3550 VN Levočská Dolina.

 

*      Dňa 26.9.2011 (pondelok) vysadené 100kg Pp2 a dňa 03.10 2011 (pondelok) vysadené 5000ks Pp1 do revíru č. 4-3550 VN Levočská Dolina. Upozorňujeme na všeobecný zákaz lovu na lososových pstruhových vodách!!!

 

*      Dňa 12.10.2011 (streda) vysadené 1000 kg kapra K3 - lovný do revíru č. 4-3560 VN Levočské Lúky. Zákaz lovu kapra od 12.10. do 2.11.2011!!! Lov povolený od 3.11.2011 (štvrtok). Ďakujem, že rešpektujete toto ustanovenie.

 

*      Dňa 10.11.2011 (štvrtok) vysadené 100 kg zubáča Zu2 do revíru č. 4-3560 VN Levočské Lúky. Priemerná veľkosť rybky bola cca 15-20 cm.

 

*      Rada SRZ schválila Uznesením č. 67/11 nasledovnú zmenu množstva úlovkov pstruha potočného a lipňa tymianového vzťahujúcu sa na všetky druhy povolení na pstruhové a lipňové vody. Povolenie na pstruhové vody oprávňuje jeho držiteľa privlastniť si spolu maximálne 50 ks pstruha potočného alebo lipňa tymianového. V prípade, že loviaci má záujem privlastňovať si aj naďalej úlovky pstruha potočného a lipňa tymianového po vyčerpaní stanovenej kvóty úlovkov, musí si zakúpiť ďalšie povolenie. Povolenie na lipňové vody oprávňuje jeho držiteľa privlastniť si spolu maximálne 50 ks pstruha potočného alebo lipňa tymianového. V prípade, že loviaci má záujem privlastňovať si aj naďalej úlovky pstruha potočného a lipňa tymianového po vyčerpaní stanovenej kvóty úlovkov, musí si zakúpiť ďalšie povolenie. Množstvo úlovkov a ich evidencia je upravená v § 14 vyhlášky č. 185/2006 Z. z.., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov.

 

*      Dňa 09.12.2011 splnila MO SRZ Levoča podmienky pre registráciu určených právnických osôb na prijímanie 2% podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2011.